Yuta Miki / Stanford GSB Class of 2023 / Fulbright Mikitani Scholar